Läs även vår sekretesspolicy för information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Försäljningsvillkor

1. OMFATTNING
1.1 Allmänna villkor omfattar samtliga leverantörens nu saluförda och tillkommande produkter inom branschområdet på den svenska marknaden.
1.2 Allmänna villkor gäller mellan leverantören (Bindografen Sweden AB) och beställaren (leverantörens motpartner enligt orderbekräftelse).
1.3 Leverantören förbinder sig att inte samarbeta med slutkunder.
1.4 Om det förekommer innehållsmässiga motstridigheter mellan dokument, gäller orderbekräftelse framför alla andra dokument.
1.5 Eventuella felaktigheter i orderbekräftelsen ska meddelas leverantören inom två (2) dagar.

2. PRISER OCH BETALNINGVILLKOR
2.1 Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
2.2 Priser gäller tills vidare och kan ändras utan avisering.
2.3 Kunden ansvarar för eventuell reklamskatt.
2.4 Betalningen erläggs mot faktura trettio (30) dagar från fakturadatum om inget annat anges på orderbekräftelse.
2.5 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med tio (10) procent.
2.6 Leverantören äger även rätt att begära påminnelse- och förseningsavgift.

3. ORDERLÄGGNING/TRYCKUNDERLAG
3.1 Leverantören sänder alltid (gäller även repeat-order) korrektur för godkännande. Produktion startas inte förrän korrekturet är skriftligen godkänt.
3.2 Det tryckunderlag beställaren lämnar till leverantören måste vara av EPS-, AI- eller PDF-format enligt leverantörens instruktion och måste kunna
öppnas i Adobe Illustrator eller Adobe InDesign.
3.3 Om det underlag som leverantören erhållit inte är användbart för tryck, erbjuder leverantören kostnadsfri originalframställning för att skapa ett
tryckdugligt underlag.
3.4 Vid utebliven order har leverantören rätt att debitera beställaren för tryckunderlagets framtagning.
3.5 Det är beställarens ansvar att leverantören inte kränker rättigheter tillhörande tredje part vid framställning av tryckunderlag. Beställaren svarar
för eventuella skadestånd.
3.6 Efter att korrektur är godkänt ansvarar leverantören inte för eventuella fel, så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placering av
tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc.
3.7 Leverantören bekräftar varje beställning skriftligt med orderbekräftelse.
3.8 Bekräftelsen skickas som senast två (2) dagar från korrekturet blev godkänt och innehåller allt som är relevant för beställningen (inklusive
produktens beskaffenhet, antal, pris, ev. tillkommande kostnader, leveranstid samt leveransadress).
3.9 Beställaren måste återkoppla inom två (2) dagar med eventuella ändringar.

4. LEVERANSVILLKOR, LEVERANSTID OCH LEVERANS
4.1 Leverans sker kostnadsfritt, om inget annat anges på orderbekräftelse, i enlighet med de adressinstruktioner beställaren angett i sin beställning.
4.2 Leveranstiden börjar räknas först från den dag leverantören erhållit skriftligt godkännande på korrektur eller provtryck.
4.3 Leveransdatum på orderbekräftelse avser dagen godset anländer på angiven leveransadress.
4.4 Alla avvikelser eller leveranshinder meddelas beställaren omedelbart.
4.5 Leverantören bifogar alltid egen följesedel när godset skickas om beställaren inte medskickar sin egen. Det är beställarens ansvar att bifoga
följesedeln i samband med beställningen.
4.6 Ytterkartonger märks med leverantörens standardetikett, vilken innehåller produktens benämning, projektnamn och antal per kolli, ev.
beställarens unika ordernummer.
4.7 Leverantören förbehåller sig rätten till över- och underleveranser med upp till fem (5) procent. I de fall gods beställs i förpackningar får över- eller
underleverans endast ske i hela förpackningar.

5. REKLAMATION
5.1 Alla eventuella reklamationer måste meddelas skriftligt senast tio (10) arbetsdagar räknat från datumet då godset blev levererat till beställarens
lager eller kund.
5.2 Reklameras inte varan inom tio (10) arbetsdagar från varans mottagande förloras rätten att åberopa felet.
5.3 Leverantören prioriterar hanteringen av en eventuell reklamation för att så snabbt som möjligt finna den bästa lösningen för alla inblandade parter.
5.4 Leverantören tar sitt ansvar och gör beställaren skadeslösa i de fall en reklamation kan härledas till brister hos leverantören eller de produkter
leverantören har levererat.

6. ANNULLERING
6.1 Samtliga varor produceras specifikt för beställaren och alla inlagda order alltid är bindande. Beställaren har rätt att ansöka om orderannullering
och leverantören tar beslut utifrån det enskilda fallet, samtidigt som beställaren debiteras samtliga uppkomna kostnader.
6.2 Leverantören äger rätt att annullera inlagd order till omedelbart upphörande om beställaren sätts i konkurs, ingår ackord, träder i likvidation eller
om den effektiva kontrollen över part övergår till person eller företag, som icke skäligen kan godtas av part.

7. PROVER
7.1 Leverantören står för kostnadsfria prover till beställaren efter behov inom rimliga gränser och leverantörens möjligheter.
7.2 Leverantören är fri att använda framtagna prover och bilder därav med syfte att sälja eller marknadsföra sina produkter och tjänster, om inget annat överenskommits med beställaren innan lagd order.

8. TVIST
8.1 Tvist avgörs av skiljenämnd, varvid lag om skiljenämnd skall tillämpas.
8.2 Malmö tingsrätt ska alltid vara första instans.